തിരുവനന്തപുരം: താത്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവ്

July 2, 2021

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ (CET) സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അധ്യാപകരുടെ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. ഒരു സെമസ്റ്ററിലേക്കായിരിക്കും നിയമനം. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത: ബിഇ/ ബിടെക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്റ് എംഇ/ എംടെക് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്‌പെഷ്യലൈസേഷൻ. ബിടെക്കിനോ എംടെക്കിനോ ഒന്നാം …