വി ആർ സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടൽ ; പൊയ്യ എം എൻ കോളനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുന്നു

July 17, 2021

വി ആർ സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടൽ ;പൊയ്യ എം എൻ കോളനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുന്നു ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ വീടുകളിലെ താമസം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് എം എൽ എ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷണ നേരത്തിനുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരവും …