ഓഡിറ്റർമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

May 28, 2022

കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത തൊഴിലാളി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ബോർഡിന്റെ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും റിട്ടേൺ ഇ-ഫയലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓഡിറ്റർമാരിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പോസൽ ക്ഷണിച്ചു. പ്രൊപ്പോസൽ ജൂൺ എട്ടിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിനകം കേരള സംസ്ഥാന അസംഘടിത …

ഇടുക്കി: ദര്‍ഘാസ് ക്ഷണിച്ചു

May 29, 2021

ഇടുക്കി: നെടുംകണ്ടം താലൂക്കാശുപത്രി ജില്ലാശുപത്രിയായി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിയ പാറയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ 452.54 എം ക്യൂബ് ടെന്റര്‍ ചെയ്ത് എടുക്കുവാന്‍ താത്പര്യം ഉള്ളവരില്‍ നിന്നും ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. ദര്‍ഘാസുകള്‍ ജൂണ്‍ 8 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കും. …