”പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ നിന്ന് ആഗോളതലത്തിലേയ്ക്ക്” എന്ന ആശയവുമായി ‘ഹുനാര്‍ ഹാട്ട് ‘ 2020 സെപ്റ്റംബറില്‍ പുനരാരംഭിക്കും

May 24, 2020

തിരുവനന്തപുരം: ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കരകൗശാല വിദഗ്ധര്‍ക്കും കൈത്തൊഴില്‍ വിദഗ്ധര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും അതോടൊപ്പം വിപണിയും ലഭ്യമാക്കുന്ന ‘ഹുനാര്‍ ഹാട്ട് ‘ ഇപ്പോള്‍ അപൂര്‍വവും അമൂല്യവുമായ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ രാജ്യത്തെ വിശ്വസനീയ ബ്രാന്‍ഡായി മാറിയിരിക്കുന്നു: ശ്രീ. മുഖ്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്വി …