എറണാകുളം: ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു

June 22, 2021

കൊച്ചി: ഗവ: മഹാരാജാസ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒമ്പത് മഴ മരങ്ങളും ഒരു അക്കേഷ്യ മരവും, ഒരു മഴ മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളും നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി വില്‍ക്കുന്നതിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെന്‍ഡര്‍ ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 25 ഉച്ചയ്ക്ക് …