കോഴിക്കോട്: നേഴ്‌സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

February 12, 2022

കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയും എം.ഇ.ടിക്ക് കീഴില്‍ കോഴിക്കോട് നടക്കാവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സുരക്ഷ ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജി.എന്‍.എം നേഴ്‌സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യോഗ്യരായവര്‍ അപേക്ഷ surakshairca1991@gmail.com എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക. ഫോണ്‍: 9846374969

കോഴിക്കോട്: നേഴ്‌സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

June 28, 2021

കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയും എം.ഇ.ടിക്ക് കീഴില്‍ നടക്കാവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സുരക്ഷ ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ജി.എന്‍.എം നേഴ്‌സുമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ surakshairca1991@gmail.com ഇ- മെയിലില്‍ അപേക്ഷ അയക്കുക. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് :9846374969.