കുട്ടികളിൽ ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്കാവഹം: ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്

June 28, 2021

-ലഹരി വിരുദ്ധ വാരാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം ആലപ്പുഴ: കുട്ടികളിൽ ലഹരിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്കാവഹമാണെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ കെ. ജി. രാജേശ്വരി പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ ലഹരി വിരുദ്ധ വാരാചരണ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി നിർവ്വഹിക്കുകയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്. ‘കരുതാം ആലപ്പുഴയെ – …