കോഴിക്കോട്: സർവ്വേ അതിരടയാള നിയമം: ഭൂവുടമകള്‍ക്ക് റീസര്‍വ്വേ രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കാം

July 7, 2021

കോഴിക്കോട്: വടകര താലൂക്ക് എടച്ചേരി വില്ലേജില്‍ ബ്ലോക്ക് നമ്പര്‍ 72 കച്ചേരി, 73 കായപ്പനച്ചി, 74 ഇരിങ്ങണ്ണൂർ  ദേശങ്ങളിലെ ഭൂവുടമകളുടെ അതിര്‍ത്തി തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും പേര്, വിസ്തീര്‍ണ്ണം എന്നിവ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസര്‍വ്വേ രേഖകള്‍ ഭൂവുടമകള്‍ക്ക് എടച്ചേരി വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് …

കോഴിക്കോട്: കച്ചേരി, കായപ്പനച്ചി അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണ്ണയം- ഭൂവുടമകള്‍ക്ക് രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കാം

June 28, 2021

കോഴിക്കോട്: വടകര താലൂക്ക് എടച്ചേരി വില്ലേജില്‍ ബ്ലോക്ക് നമ്പര്‍ 72 കച്ചേരി, 73 കായപ്പനച്ചി ദേശങ്ങളിലെ ഭൂവുടമകളുടെ അതിര്‍ത്തി തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും പേര്, വിസ്തീര്‍ണ്ണം എന്നിവ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസര്‍വ്വേ രേഖകള്‍ ഭൂവുടമകള്‍ക്ക് എടച്ചേരി വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ പരിശോധനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് സര്‍വ്വേ …