തൃശ്ശൂർ: റോഡുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ‘ഓപ്പറേഷൻ പാത്ത് വേ’യുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

June 25, 2021

തൃശ്ശൂർ: ജില്ലയിലെ റോഡുകളിൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് നടപടിയെടുക്കാൻ മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പ്. ‘ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിയർ പാത്ത് വേ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിലൂടെ റോഡുകളിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ആർ …