സ്കൂളുകൾ തുറന്നു; കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കു കൂട്ടാകാൻ വളർത്തിയ അരുമമൃഗങ്ങൾ പലതും തെരുവിൽ

November 5, 2021

തൃശ്ശൂർ : കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടാകാൻ വളർത്തിയ പട്ടികളും പൂച്ചകളും സ്കൂളുകൾ തുറന്നതോടെ പലയിടത്തും തെരുവിൽ. നഗരങ്ങളിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടു പറമ്പുകളിലും മറ്റും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അരുമമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ പെട്ടന്ന് വർദ്ധനയുണ്ടായെന്നാണ് മൃഗ സ്നേഹികൾ പറയുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ …

തിരുവനന്തപുരം: താത്കാലിക മുൻഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

July 2, 2021

തിരുവനന്തപുരം: മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിലെ 2019 ഡിസംബർ 31ലെ നിലവെച്ചുള്ള താത്കാലിക മുൻഗണനാ പട്ടിക  www.ahdkerala.gov.in പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പട്ടികയിൽ ആക്ഷേപങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ പൂരിപ്പിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് …