കോമൺ‌വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നു

October 15, 2019

ന്യൂഡൽഹി ഒക്ടോബർ 15: കോമൺ‌വെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമായി ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 30 വരെ ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്നു. 35 പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു -18 ആൺകുട്ടികളും …