തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണവും ജലവിഭവ പരിപാലനവും ശില്പശാല 28ന് ചിറ്റൂരിൽ

February 27, 2020

പാലക്കാട് ഫെബ്രുവരി 27: സംസ്ഥാന ഭൂവിനിയോഗ ബോർഡ് തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണവും ജലവിഭവ പരിപാലനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചിറ്റൂരിൽ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കും. ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 28ന് രാവിലെ ചിറ്റൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ. …