വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാകുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ: മുഖ്യമന്ത്രി

March 2, 2020

തിരുവനന്തപുരം മാർച്ച് 2: സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണുണ്ടാകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബും ക്ലാസ്തല ലൈബ്രറിയുമായി ക്ലാസ്മുറികൾ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാകുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ‘സർഗവായന, സമ്പൂർണ വായന’ പദ്ധതി സമ്പൂർണ ക്ലാസ്റൂം …