ഭദ്രകാളിയായി മാറി വിറകു കമ്പും എടുത്തു അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ട സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

May 30, 2020

തൃശ്ശൂര്‍: കൗരവസഭയിൽ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ പാഞ്ചാലിക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലായിപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സഹായത്തിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായെന്നുവരില്ല. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഭദ്രകാളിയായി മാറേണ്ടിവരും സ്ത്രീയ്ക്ക്. സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെ വരികയും എല്ലാവരും കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ …