നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് പരിശോധനയുമായി ഓപ്പറേഷന്‍ കെയര്‍: 5.2 ടണ്‍ നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

March 11, 2020

കൊല്ലം മാർച്ച് 11: നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ‘ഓപ്പറേഷന്‍ കെയര്‍’ ( CARE – കംബയിന്‍ഡ് അക്ഷന്‍ ടു റിജുവനേറ്റ് എണ്‍വയോണ്‍മെന്റ്) എന്ന പേരില്‍ ജില്ലയിലെ 68 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരേ സമയം സെക്രട്ടറിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടീമുകള്‍ രൂപീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. ജില്ലയിലെ 3,637 …