ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ‘കൃതഗ്യ ‘ ഹാക്കത്തോൺ

September 23, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കാർഷികരംഗത്തെ യന്ത്രവത്ക്കരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്, പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ സൗഹൃദ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്,  നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഇന്ത്യൻ  കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ‘കൃതഗ്യ’ എന്ന പേരിൽ  ഹാക്കത്തോൺ  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ കാർഷിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി(NHEP)യുടെ …

കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡ്: അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനിൽ നൽകാം.

May 18, 2020

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് കാലത്ത് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ആയിരം രൂപ ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ നേരിട്ടെത്തി അപേക്ഷ നൽകാൻ കഴിയാതിരുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ നൽകാം. www.karshakathozhilali.org  യിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയും ലഭിക്കുന്ന സേവനം അംഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. …