ഉഡാൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ 78 പുതിയ പാതകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി

August 27, 2020

തിരുവനന്തപുരം: പ്രാദേശിക വ്യോമ കണക്റ്റിവിറ്റി ശൃംഖല- ‘ഉഡാൻ ‘ പദ്ധതിയുടെ നാലാംഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി 78 പുതിയ വ്യോമ  പാതകൾക്ക് അംഗീകാരം.  സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം    വിജയകരമായ മൂന്ന് റൗണ്ട്‌ ബിഡ്‌ഡിങ്  നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. രാജ്യത്തെ ഉൾനാടൻ …