ആലപ്പുഴ: ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമൊരുക്കൽ – ജില്ലതല ‘4ജി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചലഞ്ച്’

June 22, 2021

ആലപ്പുഴ: ജില്ലയിലെ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പഠനസൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ “4ജി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ചലഞ്ച്” നടത്തുന്നു.ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമില്ല എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്താൽ ഒരു കുട്ടിപോലും പഠനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവായിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ …