ഹരിത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു – സിഇഒ ആർ ടെലാംഗ്

October 19, 2019

ഗാങ്‌ടോക്ക് ഒക്ടോബർ 19: ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ആർ തെലംഗ്, ഐ‌എ‌എസ് ഹരിത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സിഇപി ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഒക്ടോബർ 21 ന് 3 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴികെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ട …