മറാത്ത്വാഡയിൽ വോട്ടെണ്ണൽ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും

October 23, 2019

ഔറംഗബാദ് ഒക്ടോബർ 23: മറാത്‌വാഡ മേഖലയിലെ 46 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണലിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. വോട്ടെണ്ണൽ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 21 നാണ് ഇവിടെ പോളിംഗ് നടന്നത്. എല്ലാ 46 മണ്ഡലങ്ങളിലും ശരാശരി 66 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഔറംഗബാദ് ഈസ്റ്റിൽ …