പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തില്‍ പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഇന്ന് മുതല്‍

January 15, 2020

തിരുവനന്തപുരം ജനുവരി 15: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ ആരംഭിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ നിരോധനം പുതുവര്‍ഷം മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലായെങ്കിലും പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ജനുവരി 15 മുതലെന്നായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപനം. 10,000 രൂപ …