പത്തനംതിട്ട: വനിതകളുടെ രക്ഷക്കായ് രക്ഷാദൂത്

June 28, 2021

പത്തനംതിട്ട: ഗാര്‍ഹിക പീഡനത്തില്‍ നിന്നു സ്ത്രീകളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള  വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയാണു രക്ഷാദൂത്. തപാല്‍ വകുപ്പുമായി ചേര്‍ന്നാണു രക്ഷാദൂത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതിക്രമങ്ങളില്‍പെടുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ലളിതമായി പരാതിപ്പെടാനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.  അതിക്രമത്തിനിരയായ വനിതകള്‍ക്കോ കുട്ടികള്‍ക്കോ അവരുടെ പ്രതിനിധിക്കോ പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അടുത്തുള്ള …