പത്തനംതിട്ട: പിഎംകെഎസ്‌വൈ-പിഡിഎംസി ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം

June 24, 2021

101 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും; 255 കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും പത്തനംതിട്ട: ജില്ലയുടെ ജില്ലാ ജലസേചന പദ്ധതി മാര്‍ഗരേഖയുടെ ഭാഗമായ പിഎംകെഎസ്‌വൈ-പിഡിഎംസി ( പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സീഞ്ചയ് യോജന – പെര്‍ ഡ്രോപ് മോര്‍ ക്രോപ് )  പദ്ധതിയുടെ 2021-22 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള …