കേരളത്തിലെ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കും

October 16, 2019

കൊച്ചി ഒക്ടോബർ 16: കേരളത്തിലെ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് – തൃശൂർ വിഭാഗത്തിൽ ട്രാക്ക് പുതുക്കൽ ജോലികൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കും. ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ 20 വരെ എറണാകുളം – പാലക്കാട് മെമു പൂർണമായും റദ്ദാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ …