ശ്രദ്ധിക്കുക

August 18, 2023

തുടർച്ചയായി നാല് ദിവസം അവധി28ന് മുമ്പ് റേഷൻ വാങ്ങുക ആഗസ്റ്റ് 29, 30, 31തിയ്യതികളിൽ റേഷൻകടകൾ അവധിയായിരിക്കും.ആഗസ്റ്റ് 27 ഞായർ റേഷൻകട തുറന്നു പ്രവർ ത്തിക്കും.ആഗസ്റ്റ് മാസം അവസാന ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അവധി ആയതിനാൽ 28 തിങ്കളാച്ചക്ക് മുമ്പ് റേഷൻ സാധനങ്ങൾ …