പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജന പദ്ധതി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് അരി വിതരണം ചെയ്തു

April 30, 2020

പത്തനംതിട്ട: പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട 91.2 ശതമാനം റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കുള്ള അരിവിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തിലുള്ള 90 ശതമാനം കാര്‍ഡ് ഉടമകളുംപി.എം.ജി.കെ.എ. വൈ പദ്ധതി …

വയനാട് ജില്ലയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജന സൗജന്യ അരിവിതരണം

April 23, 2020

വയനാട്: ഒ.ടി.പി സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാണ്‍ അന്ന യോജന സൗജന്യ അരിവിതരണം വയനാട് ജില്ലയില്‍ തുടരുന്നു. അര്‍ഹതപെട്ടവര്‍ക്കാണ് അരി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ ഒ.ടി.പി സംവിധാനം വഴി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ആണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളും …