കാസർഗോഡ്: ഭൂമി ലേലം

July 3, 2021

കാസർഗോഡ്: ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ കീക്കാൻ വില്ലേജിൽ റീ.സ.നമ്പർ 4/424 ൽപ്പെട്ട 0.0202 ഹെക്ടർ ഭൂമിയും അതിലെ വസ്തുക്കളും ആഗസ്റ്റ് 16 ന് രാവിലെ 11ന് പള്ളിക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ലേലം ചെയ്യും. ഫോൺ: 04672204042