വയനാട്: മില്‍ക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി; ജൂലൈ 5 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

June 30, 2021

വയനാട്: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ മില്‍ക്ക് ഷെഡ് വികസന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നു കിടാരി പശുക്കളെ വാങ്ങി ചെറുകിട ഇടത്തരം ഡയറി ഫാമുകള്‍ തുടങ്ങുന്നതിനും അവശ്യാധിഷ്ഠിത ധനസഹായം, കാലിത്തൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം എന്നീ പദ്ധതികള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നതിനുമായുള്ള അപേക്ഷ ജൂലൈ 5 …