കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി

February 9, 2022

കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയായി. ആശുപത്രി മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്ക് വികസനത്തിനാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. പുതിയ മെറ്റേണിറ്റി ബ്ലോക്കിൽ ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കൽ, ജനറേറ്റർ, എസി തുടങ്ങിയവയാണ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക. ആശുപത്രി വികസനവുമായി …

എറണാകുളം: ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ പ്രസവബ്ലോക്കിന് 1.75 കോടി

July 24, 2021

കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികളുടെ പ്രവേശനം ആഗസ്ത് ആദ്യ വാരം ആലുവ: ആലുവ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് ബ്ലോക്കിൽ ആഗസ്ത് ആദ്യ വാരം കോവിഡ് ബാധിതരായ ഗർഭിണികൾക്ക് ചികിത്സാ സൗകര്യം ആരംഭിക്കും. ഇതിന് വേണ്ടി 21 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുള്ള സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ …