തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള തീയതി മെയ് 31 വരെ നീട്ടി

May 5, 2020

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ വസ്തു നികുതി പിഴകൂടാതെ അടയ്ക്കുന്നതിനും വ്യാപാര ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ലൈസൻസുകൾ പുതുക്കുന്നതിനും വിനോദ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസാന തീയതി മെയ് 31 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവായി. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖ: https://www.prd.kerala.gov.in/ml/node/80476