നേർച്ചപ്പണം എണ്ണാൻ ചില്ലുമുറി നിർമിച്ച് കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം

July 25, 2023

ഡെറാഡൂൺ: ഭക്തർ നേർച്ചയായി നൽകുന്ന പണവും മറ്റു വില പിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ മാത്രമായി ഒരു ചില്ലു മുറി നിർമിച്ച് കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനെ ഭാഗമായാണ് ചില്ലുമുറി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബദരീനാഥ്-കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജേന്ദ്ര …