കറുകപത്തൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 13കാരി കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. മരിച്ചത് ചാത്തനൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ 8-ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനി

September 20, 2023

കറുകപത്തൂരിൽ താമസിച്ചിരുന്ന 13കാരി കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. മരിച്ചത് ചാത്തനൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ 8-ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനിkaruka തിരുമിറ്റക്കാേട്:ചാത്തനൂർ ജി.എച്.എസ്.എസ്. ഹൈസ്ക്കൂൾ 8-ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിനി നിത്യ (13) കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു.തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിക്കൽ ജില്ലയിലെ പുത്താംപെട്ടിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്.വർഷങ്ങളായി ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം …