ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുളള മുസ്ലീം പള്ളി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ട് കളക്ടർ.

July 17, 2023

ജൽഗാവ് (മഹാരാഷ്ട്ര): മുസ്ലീം പള്ളിയ്ക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രൂപമെന്ന പരാതിയ്ക്ക് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുരാതന മുസ്ലീം പള്ളി അടച്ചതിൽ ഹർജിയുമായി ജുമ മസ്ജിദ് ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജൽഗാവ് ജില്ലയിലെ പുരാതന മുസ്ലീം പള്ളിയാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് അടച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ജുമ …