മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനത്തിന് വേറിട്ട വഴികളുമായി തൃക്കരിപ്പൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്

March 11, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 11: ഹരിത കേരളം മിഷന്റെ ശുചിത്വ -മാലിന്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജൈവ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജനത്തിന്റെ പുതിയ വഴികളുമായി തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കുകയോ, സാധ്യമാകുന്ന മറ്റ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്ത് പഞ്ചായത്തിലെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും …