വാക്സിന്‍ മരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക 82-95 ശതമാനം വരെയെന്ന് പഠനം

June 23, 2021

ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍ മരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക 82-95 ശതമാനം വരെയെന്ന് പഠനം ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനെടുത്താല്‍തന്നെ കൊവിഡ് മൂലമുള്ള മരണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി 82 ശതമാനം കൈവരിക്കും. രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനും സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് 95 ശതമനവും വൈറസ് മൂലമുള്ള മരണത്തെ …