പ്രധാനമന്ത്രി ‘വാൻ ധൻ വികാസ് യോജന’ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

October 14, 2019

ഇംഫാല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 14: ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാൻ മന്ത്രി വാൻ ധൻ വികാസ് യോജന ഗോത്രവർഗത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് മണിപ്പൂര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എന്‍ ബിരണ്‍ സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഇംഫാലിലെ ക്ലാസിക് ഗ്രാൻഡെയിൽ വാൻ ധൻ വികാസ് കാരിയാക്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന …