ഭൂ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഭരണഘടന ലംഘനമുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കും -ഗവർണർ

September 21, 2023

തിരുവനന്തപുരം: ഭൂ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഭരണഘടനാ ലംഘനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഉറപ്പു നൽകിയതായി ഇടുക്കി ലാൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഭൂ നിയമഭേദഗതിയിലെ ആശങ്ക അറിയിക്കാൻ ഇടുക്കി ലാൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് നേതാക്കളുമായി …