തിരുവനന്തപുരം: കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്ക് ടൂൾകിറ്റ്: അപേക്ഷിക്കാം

July 8, 2021

തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര കരകൗശല വികസന കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ കേരളത്തിലെ കരകൗശല മേഖലയിലെ തടി, മെറ്റൽ, സ്‌ട്രോപിക്ച്ചർ എന്നീ ക്രാഫ്റ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കേരള കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന സൗജന്യമായി ടൂൾകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും. കേന്ദ്ര കരകൗശല വികസന …