സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെമിനാർ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്‌ലാടനം ചെയ്തു

August 1, 2023

തിരുവനന്തപുരം: സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം, സൈബർ ലോകത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന വനിത കമ്മീഷനും ദേശീയ വനിത കമ്മീഷനും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്‌ലാടനം ചെയ്തു. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന …