പുതിയ ഒരു രൂപ നോട്ടുകള്‍ വരുന്നു

February 11, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി ഫെബ്രുവരി 11: ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു രൂപയുടെ പുതിയ മാതൃകയിലുള്ള നോട്ടുകള്‍ ഉടന്‍ പുറത്തിറക്കും. നോട്ടില്‍ കേന്ദ്ര ധനസെക്രട്ടറി ശ്രീ അതാനു ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ഒപ്പ് ഉണ്ടാകും. റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കാണ് മറ്റ് നോട്ടുകള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത്. നിരവധി സവിശേഷതകളും പ്രത്യേകതകളും പുതിയ നോട്ടില്‍ …