എറണാകുളം: അറിയിപ്പ്

June 21, 2021

എറണാകുളം: വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റിലെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വാഹനം വാടകയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് 2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്ക് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.  ഇന്ധന ചെലവ്, വാഹനത്തിന്റെ മെയിന്റനന്‍സ് ഡ്രൈവറുടെ ശമ്പളം, ടാക്സ്, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് …