പാലമേൽ പഞ്ചായത്തിൽ അനാശാസ്യ മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ബഹുജന പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ

August 25, 2023

ചാരുംമൂട്: മയക്കുമരുന്ന് അനാശാസ്യ മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ബഹുജന പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ പ്രതിരോധ മതിൽ തീർത്തു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി വിനോദ് പ്രതിരോധ മതിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായിട്ടാണ് മതിൽ തീർത്തത്. രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവർ കുടുംബശ്രീ, പ്രദേശവാസികൾ, അർച്ചന കോളജ് …