180 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന A-320 എയർബസ് നാലു പേർക്ക് വേണ്ടി വാടകയ്ക്കെടു ത്ത്‌ മദ്യവ്യാപാരി

May 28, 2020

ന്യൂഡൽഹി: മകൾ, അവരുടെ രണ്ടു കുട്ടികൾ, വേലക്കാരി- ഇത്രയും പേർക്ക് ഭോപാലിൽ നിന്ന് ഡൽഹി വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ധനികനായ പിതാവ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തത് 180 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന എയർ ബസ്. നാലു പേർക്കായി വിമാനം ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഭോപ്പാലിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. ആളെ …