കാണിക്കുന്നത് അവഗണന, പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും പരിഹാരമില്ല: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ യു.പ്രതിഭ എംഎൽഎ

October 3, 2023

ആലപ്പുഴ: മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെസിപിഎം നേതാവും കായംകുളം എംഎൽഎയുമായ യു.പ്രതിഭ. ടൂറിസം വകുപ്പ് തന്റെ മണ്ഡലത്തെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിഭ പറഞ്ഞു. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനോട് പരാതിപറഞ്ഞിട്ടും പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല. കായംകുളം ആലപ്പുഴയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ ഓർക്കണമെന്നും പ്രതിഭ പറഞ്ഞു ബീച്ചും പുന്നമടയും …