ഐഎസ് ആർ ഒ ജീവനക്കാർക്ക് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തത്തോടൊപ്പം വമ്പിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളും

August 25, 2023

ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയകരമായ ലാൻഡിംഗിന് പിന്നാലെ ഐഎസ് ആർ ഒ ജീവനക്കാർ വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ. ചന്ദ്രയാന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗതുകം പൂണ്ടത് ഇസ്രോയിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഐഎസ് ആർ ഒ യിലെ തൊഴിൽ ജീവിതം എങ്ങനെയാകും, അന്തരീക്ഷം …