ലോക പേപ്പർ ബാഗ് ദിനം ആചരിച്ചു

July 13, 2023

കട്ടപ്പന: ഇടുക്കി മുരിക്കാട്ടുകുടി ഗവണ്മെന്റ് ട്രൈബൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ സോഷ്യൽ സർവീസ് സ്‌ക്കിമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോക പേപ്പർ ബാഗ് ദിനം ആചരിച്ചു . ജൂലൈ 12 ആണ് ലോക പേപ്പർ ബാ​ഗ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് . If You are …