തൃശ്ശൂർ: ഒ ആർ സി – ജില്ലാ റിസോഴ്‌സ് സെന്റർ കലക്ട്രേറ്റിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു

July 1, 2021

തൃശ്ശൂർ: ജില്ലയിൽ ഒ ആർ സി – ജില്ലാ റിസോഴ്‌സ് സെന്റർ കലക്ട്രേറ്റിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന അവർ റസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഒ ആർ സി – ജില്ലാ റിസോഴ്‌സ് …