സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും തണലായി വൺഡേ ഹോം

March 7, 2020

തിരുവനന്തപുരം മാർച്ച് 7: തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി  എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി താമസിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലമില്ലെന്ന ആശങ്ക വേണ്ട. സ്ത്രീകൾക്കായി നഗരകേന്ദ്രമായ തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിന്റെ എട്ടാം നിലയിൽ 24 മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൺ ഡേ ഹോം ആരോഗ്യ മന്ത്രി …