മൂക്കുതല ഹൈസ്കൂളില്‍ കയറി വിദ്യാര്‍ത്ഥിളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇറക്കി വിട്ടെന്ന പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു കണ്ടാലറിയാവുന്ന ആറോളം എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്

December 9, 2023

മൂക്കുതല ഹൈസ്കൂളില്‍ കയറി വിദ്യാര്‍ത്ഥിളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇറക്കി വിട്ടെന്ന പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു കണ്ടാലറിയാവുന്ന ആറോളം എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് ചങ്ങരംകുളം:മൂക്കുതല ഹൈസ്കൂളില്‍ കയറി വിദ്യാര്‍ത്ഥിളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇറക്കി വിടുകയും അധ്യാപകരുടെ ജോലി തടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയില്‍ എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് …