എം.പിമാർ സഭയുടെ അന്തസ്സിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നതുവരെ സഭയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഓം ബിർള

August 3, 2023

ഡൽഹി: വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ പാർലമെന്റിൽ ബഹളം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഭാനടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. എം.പിമാർ സഭയുടെ അന്തസ്സിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നതുവരെ സഭയിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനാണ് ഓം ബിർളയുടെ തീരുമാനമെന്ന് ചില വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് …